Get Now TV 2 VEJR – dagens vejrudsigt og dit byvejr 3.5.1-r128 APK

Get Now TV 2 VEJR – dagens vejrudsigt og dit byvejr 3.5.1-r128 APK

Description of TV 2 VEJR - dagens vejrudsigt og dit byvejr

TV 2 VEJR – dagens vejrudsigt og dit byvejr

100,000+
Get Now TV 2 VEJR – dagens vejrudsigt og dit byvejr 3.5.1-r128 APK
Få et let og overskueligt overblik over dagens vejr i din by. Hvor varmt bliver det i eftermiddag, og hvornår kommer bygen igen? TV 2 VEJR giver dig svaret.

Under ‘Radar & Kort’ kan du se, hvordan nedbøren bevæger sig lige nu der, hvor du befinder dig. Se hvornår den næste byger rammer dig, så du kan nå at tage paraplyen frem, udskyde cykelturen eller bare stille planterne ud i haven i god tid.

Hvordan bliver vejret i dag? Hvad bliver højeste og laveste badevandstemperatur? Hvad er dagens længde? Bliver det solskin eller storm? Kommer der nedbør og bliver det som regn, sne eller slud? Hvad er sandsynligheden for nedbør? Hvordan ser mit byvejr ud?

Som standard viser vi dig vejrudsigten for, hvor du befinder dig, men du kan naturligvis også vælge en anden by for at se dit byvejr enten i DK eller i resten af verden. Skriv navnet på byen i søgefeltet eller naviger via kortet.

NYESTE FEATURES
– Radardata for nedbør kan ses inde på kortvisningen

MED TV 2 VEJR KAN DU LET SE:
– Vejret i dag / byvejr
– Temperatur (Både den reelle temperatur, og hvordan temperaturen føles medregnet chillfaktor)
– Badevandstemperatur / vandtemperatur (kun om sommeren)
– Nedbør (regn, byger, sne eller slud)
– Radar
– Sandsynlighed for nedbør
– Vindstyrke og vindretning (og storm)
– Vejrkort: vejrradar, nedbørsradar, skyradar
– UV-index
– Hvornår står solen op pågældende dag der, hvor du er
– Hvornår går solen ned pågældende dag der, hvor du er
– Varsler

OPRET OG GEM DINE EGNE LOKATIONER
Få en mere præcis vejrudsigt ved at indtaste den adresse du ønsker vejrudsigten fra. Det kan være dit hjem, dit sommerhus, eller der hvor familiefrokosten skal holdes i weekenden. Du skal være logget ind for at kunne gemme dine egne lokationer. Det er kun dig selv, der kan se lokationerne og du kan let slette dem igen, hvis du ønsker.

SEND DIT VEJRBILLEDE TIL OS
Du kan let tage et smukt vejrbillede med din telefon og sende det til os direkte fra appen. Du finder Upload-funktionen i øverste højre hjørne. At sende et vejrbillede til os forudsætter, at du er logget ind.

VEJRUDSIGTEN PÅ VIDEO
Du kan naturligvis også altid se den seneste vejrudsigt på video fra TV 2s vejrværter og meteorologer:

– Anders Brandt
– Andreas Nyholm
– Peter Tanev
– Jens Ringgaard Christiansen
– Ellen Nybo Hansson
– Lone Seir Carstensen
– Danny Høgsholt
– Per Christiansen
– Thomas Mørk

VEJRNYHEDER
Læs de seneste vejrnyheder for både DK og resten af verden i TV 2 Vejr appen. TV 2s vejrredaktion leverer dagligt nye artikler om vejret og holder dig opdateret på vejret i dag og andre spændende vejrfænomener.

PUSH-BESKEDER
Du kan tilmelde dig 2 kategorier af push-beskeder – Vejrnyheder og Varsler. Vejrnyheder giver dig notifikationer omkring de vigtigste vejrnyheder og med varsler får du besked, når der sker noget helt særligt med vejret, f.eks. hvis der kommer storm, sneglatte veje, hagl, eller andet.

Du kan desuden tilmelde dig dagens vejr og få en push-besked om dagens vejr, der hvor du befinder dig. Du kan selv vælge, hvilket tidspunkt du gerne vil modtage vejrudsigten for samt vælge for hvilken lokation.

DATA
Vores fokus er naturligvis det danske byvejr. Vi arbejder hele tiden på at blive bedre og arbejder løbende på at gøre vores vejrudsigter mere præcise, ligesom DMI arbejder på at gøre data mere præcist.

På vejrkortet starter du med at se vejret i DK, og du kan naturligvis zoome både ind eller ud på resten af hele verden.

Vi benytter vore egne vejrdata for vejrudsigter i Danmark og i Europa mens vejret i resten af Verden forudsiges på baggrund af en stor anerkendt amerikansk prognosemodel. Og derfor kan vejrudsigterne fra TV 2 VEJR være forskellige fra dem, du ellers ser på YR eller hos DMI.

Synes du godt om TV 2 Vejr, så skriv en anmeldelse af appen og giv op til 5 stjerner. Send også gerne feedback direkte til [email protected], så vi kan få dit input, og du kan være med til at forbedre TV 2 Vejr til glæde for dig og andre brugere.
Get an easy and clear overview of today’s weather in your city. How hot will it be in the afternoon and when will the bug come again? TV 2 VEJR gives you the answer.

Under ‘Radar & Map’ you can see how the precipitation is moving right now where you are. See when the next messenger hits you so you can take the umbrella forward, postpone the bike ride or just put the plants in the garden in good time.

How is the weather going to be today? What is the highest and lowest bathing temperature? What is the length of the day? Is it sunshine or storm? Does rainfall, snow or sludge rain? What is the probability of rainfall? How does my city weather look like?

By default, we show you the weather forecast for where you are, but you can of course also choose another city to see your city weather either in Denmark or in the rest of the world. Enter the city name in the search box or navigate through the map.

NEW FEATURES
– Radar data for precipitation can be seen on the map view

WITH TV 2 WE CAN LET SEE:
– Weather today / city weather
– Temperature (Both the actual temperature and how the temperature feels included in the chill factor)
– Bathing water temperature / water temperature (summer only)
– Precipitation (rain, showers, snow or sludge)
– Radar
– Probability of precipitation
– Wind speed and wind direction (and storm)
– Weather maps: weather radar, precipitation radar, shells
– UV index
– When does the sun rise that day where you are
– When does the sun go down that day where you are
– Alerts

CREATE AND MAKE YOUR OWN LOCATIONS
Get a more accurate forecast by entering the address from which you want the weather forecast. It may be your home, your summer home or where your family lunch will be held this weekend. You must be logged in to save your own locations. Only you can see the locations and you can easily delete them again if you wish.
 
SEND YOUR IMAGE TO OS
You can easily take a beautiful weather image with your phone and send it to us directly from the app. You will find the Upload feature in the upper right corner. Sending a weather image to us assumes that you are logged in.
 
VIEW OF VIDEO
Of course, you can always watch the latest weather forecast on video from TV 2’s weather forecasters and meteorologists:
 
– Anders Brandt
– Andreas Nyholm
– Peter Tanev
– Jens Ringgaard Christiansen
– Ellen Nybo Hansson
– Lone Seir Carstensen
– Danny Høgsholt
– Per Christiansen
– Thomas Mørk
 
WEATHER NEWS
Read the latest weather news for both DK and the rest of the world in the TV 2 Weather app. TV 2’s weather editorial delivers daily new weather articles and keeps you updated on today’s weather and other exciting weather phenomena.
 
Push messages
You can sign up for 2 categories of push-messages – Weather News and Notifications. Weather news gives you notifications about the most important weather news and with alerts you will be notified when something really happens with the weather, for example. If there is a storm, snowy roads, hail, or something else.

You can also sign up for today’s weather and get a push-talk about today’s weather, wherever you are. You can choose which time you would like to receive the weather forecast as well as choose which location.
 
DATA
Our focus is of course the Danish city weather. We are constantly working to be better and constantly working to make our weather forecasts more accurate, like DMI is working to make data more accurate.

On the weather map you start watching the weather in DK, and of course you can zoom in or out of the rest of the world.

We use our own weather data for weather forecasts in Denmark and in Europe while weather in the rest of the world is predicted on the basis of a widely recognized US forecast model. And therefore, the weather forecasts from TV 2 VEJR may be different from those you otherwise watch YR or at DMI.

Do you like TV 2 Weather, then write a review of the app and give up to 5 stars. Please also send feedback directly to [email protected] so we can get your input and you can help improve TV 2 Weather for you and other users.
Mindre justeringer
3.5.1-r128
https://oxyi.me/download/129626/dk.tv2.vejr

App Information of TV 2 VEJR - dagens vejrudsigt og dit byvejr

App Name TV 2 VEJR - dagens vejrudsigt og dit byvejr
Package Name dk.tv2.vejr
Version 3.5.1-r128
Rating ( 2345 )
Size 10.6 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2018-10-24
Installs 100,000+
Category Apps, Weather

Tags: , , , ,

Related Posts of TV 2 VEJR - dagens vejrudsigt og dit byvejr

%d bloggers like this: